Huong Tra Town

2,735,443
2,484
0

Overview

Area: 392 km²
Population: 72,677 people
Administrative Division:
5 Wards: Huong Chu, Huong Van, Huong Van, Huong Xuan, Tu Ha.
4 Communes: Binh Thanh, Binh Tien, Huong Binh, Huong Toan.

More information...